Ochrona danych

1. Nazwisko i dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie oraz Inspektora ochrony danych w przedsiêbiotrstwie

Niniejsza informacja dotycz¹ca ochrony danych obowi¹zuje dla przetwarzania danych przez

Wilhelm Fricke SE (dalej zwanej „Wilhelm Fricke“)
Zum Kreuzkamp 7, D-27404 Heeslingen
Tel.: +49-4281-712-712, Fax: +49-4281-712-700
E-mail: bestellung@granit-parts.com
Internet: www.granit-parts.com

Zarz¹d: Hans-Peter Fricke, Holger Wachholtz

S¹d Rejonowy Tostedt HRB 205740
Numer identyfikacji podatkowej: DE 815 646 089
Inspektor danych osobowych firmy Wilhelm Fricke jest dostêpny pod podanym wy¿ej adresem, z dopiskiem do r¹k Inspektora ochrony danych, lub te¿ pod adresem e-mail datenschutz@granit-parts.com .

2. Zbieranie i przechowywanie danych osobowych oraz sposób i cel ich u¿ycia

a) przy odwiedzinach na stronie internetowej

Przy otwarciu naszej strony internetowej u¿ywana na Pañstwa komputerze przegl¹darka automatycznie wysy³a informacje na nasz serwer. Informacje te s¹ tymczasowo przechowywane w pliku zwanym Logfile. Bez Pañstwa interwencji s¹ zbierane i przechowywane do automatycznego usuniêcia nastêpuj¹ce informacje:

• adres IP komputera,
• data i godzina odwiedzin,
• nazwa i adres URL pliku,
• strona internetowa, z której otworzono nasz¹ stronê (referrer URL),
• u¿ywana przegl¹darka i wzglêdnie system operacyjny komputera oraz nazwa dostawcy internetu.

U¿ywamy powy¿szych danych w nastêpuj¹cym celu:
• zapewnienie p³ynnego po³¹czenia ze stron¹ internetow¹,
• zapewnienie komfortowego u¿ywania strony internetowej,
• ocena bezpieczeñstwa i stabilnoœci systemu oraz
• innych administracyjnych celów.

Podstaw¹ prawn¹ przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO. Nasza uprawniona potrzeba gromadzenia danych wynika z wy¿ej wymienionych celów. W ¿adnym wypadku nie wykorzystujemy zebranych danych do wyci¹gniêcia wniosków na temat Pañstwa osoby.

Ponadto korzystamy z plików cookie i us³ug analitycznych podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Wiêcej szczegó³ów mo¿na znaleŸæ pod nr. 4 i 5 niniejszej polityki prywatnoœci.

b) przy zg³oszeniu do naszego newslettera

Je¿eli zgodnie z art. 6 pkt 1 ustêp 1 lit. a RODO wyraziliœcie Pañstwo zgodê, u¿ywamy Waszego adresu e-mail, aby regularnie wysy³aæ Wam nasz biuletyn. Do odbioru biuletynu wystarczy podanie adresu e-mail.

W ka¿dym momencie mo¿ecie Pañstwo zrezygnowaæ z newslettera, np. przez link na koñcu ka¿dego biuletynu. Inn¹ opcj¹ jest wys³anie ¿yczenia rezygnacji z newslettera w dowolnym momencie na adres datenschutz@granit-parts.com.

c) przy korzystaniu z formularza kontaktowego

W przypadku jakichkolwiek pytañ oferujemy mo¿liwoœæ skontaktowania siê z nami za poœrednictwem formularza dostêpnego na stronie internetowej. Konieczne jest podanie prawid³owego adresu e-mail, abyœmy wiedzieli, kto zada³ pytanie, aby móc udzieliæ odpowiedzi. Dalsze informacje mo¿na podaæ dobrowolnie.

Przetwarzanie danych w celu skontaktowania siê z nami odbywa siê zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a RODO na podstawie dobrowolnie wyra¿onej zgody.

Dane osobowe zebrane przez nas w zwi¹zku z korzystaniem z formularza kontaktowego zostan¹ automatycznie usuniête po zakoñczeniu z³o¿onego przez Pañstwa wniosku.

3. Przekazywanie danych

Przekazanie danych osobowych stronom trzecim nie ma miejsca w celach innych ni¿ wymienione poni¿ej.

Przekazujemy Pañstwa dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy:

• otrzymaliœmy od Pañstwa jednoznaczn¹ zgodnê zgodnie z art. 6 ustr. 1 pkt 1 lit. a RODO,
• przekazanie danych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO jest niezbêdne do dochodzenia, wykonywania lub obrony w przypadku roszczeñ prawnych i nie ma przes³anek, sugeruj¹c, ¿e macie Pañstwo przewa¿aj¹cy interes w nieprzekazywaniu danych,
• jesteœmy do tego prawnie zobowi¹zani zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c RODO, oraz
• jest to prawnie dozwolone i zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b RODO wymagane do rozwi¹zania umów z Pañstwem.

4. Pliki cookie

Na naszej stronie u¿ywamy plików cookie. S¹ to ma³e pliki, które tworzy podczas odwiedzania naszej witryny automatycznie przegl¹darka i które s¹ przechowywane na urz¹dzeniu (laptop, tablet, smartfon itp.). Pliki cookie nie wyrz¹dzaj¹ szkody na urz¹dzeniach, nie zawieraj¹ wirusów, trojanów ani innego z³oœliwego oprogramowania.

W pliku cookie przechowywane s¹ informacje, powi¹zane z konkretnym, u¿ywanym urz¹dzeniem. Nie oznacza to jednak, ¿e jesteœmy przez to natychmiast œwiadomi Twojej to¿samoœci.

Z jednej strony korzystanie z plików cookie u³atwia korzystanie z naszej oferty. Na przyk³ad u¿ywamy tak zwanych plików cookie sesji, aby rozpoznaæ, ¿e odwiedziliœcie Pañstwo ju¿ poszczególne strony w naszej witrynie. S¹ one automatycznie usuwane po opuszczeniu naszej strony.

Ponadto w celu poprawy komfortu u¿ytkowania u¿ywamy równie¿ tymczasowych plików cookie przechowywanych w urz¹dzeniu przez okreœlony czas. Jeœli odwiedzicie Pañstwo nasz¹ witrynê ponownie, aby skorzystaæ z naszych us³ug, automatycznie rozpoznamy, ¿e ju¿ byliœcie na naszej stronie i jakie dane wejœciowe i ustawienia wprowadziliœcie, a wiêc nie bêdziecie musieli ich ponownie wprowadzaæ.

Z drugiej strony stosujemy pliki cookie w celu statystycznego rejestrowania korzystania z naszej strony internetowej i jej oceny w celu optymalizacji naszej oferty (patrz sekcja 5). Te pliki cookie pozwalaj¹ nam automatycznie rozpoznaæ, kiedy ponownie odwiedzacie nasz¹ witrynê. Te pliki cookie s¹ automatycznie usuwane po okreœlonym czasie.

Dane przetwarzane przez pliki cookie s³u¿¹ celom wymienionym w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów oraz stron trzecich zgodnie z art. 6 pkt 1 zdanie 1 lit. f RODO.

Wiêkszoœæ przegl¹darek akceptuje pliki cookie automatycznie. Mo¿esz jednak tak skonfigurowaæ przegl¹darkê, aby na Twoim komputerze nie by³y zapisywane ¿adne pliki cookie, lub zawsze pojawia³a siê wskazówka przed utworzeniem nowego pliku cookie. Jednak ca³kowite wy³¹czenie plików cookie mo¿e oznaczaæ, ¿e nie mo¿na korzystaæ ze wszystkich funkcji naszej witryny.

5. Us³ugi analityczne

a) Narzêdzia monitorowania

Wymienione poni¿ej i stosowane przez nas œrodki monitorowania s¹ oparte na art. 6 pkt 1 zdanie 1 lit. f RODO. Dziêki zastosowanym œrodkom monitorowania, chcemy dostosowaæ projekt strony do potrzeb u¿ytkowników i zapewniæ ci¹g³¹ optymalizacjê naszej witryny. Z drugiej strony, wykorzystujemy œrodki monitorowania w celu statystycznego rejestrowania korzystania z naszej strony internetowej i jej oceny w celu optymalizacji naszej oferty. Interesy te nale¿y uznaæ za uzasadnione w rozumieniu wy¿ej wspomnianego przepisu.

Odpowiednie cele przetwarzania danych i kategorie danych mo¿na znaleŸæ przy danych narzêdziach monitorowania.

i) Google Analytics

W celu dostosowania i ci¹g³ej optymalizacji naszych stron korzystamy z Google Analytics, us³ugi analizy ogl¹dalnoœci stron internetowych udostêpnianej przez Google Inc. (https://www.google.com/intl/pl/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, zwane dalej "Google"). W tym kontekœcie tworzone s¹ ukryte pod pseudonimem profile u¿ytkowania i stosowane s¹ pliki cookie (patrz punkt 4). Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej, takie jak

• typ i wersja przegl¹darki,
• system operacyjny,
• referrer URL (wczeœniej odwiedzona strona),
• nazwa komputera (adres IP),
• godzina po³¹czenia z serwerem,

s¹ przesy³ane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Informacje wykorzystywane s¹ do oceny sposobu korzystania ze strony internetowej, do sporz¹dzania raportów dotycz¹cych aktywnoœci na stronie internetowej oraz do œwiadczenia innych us³ug zwi¹zanych z aktywnoœci¹ na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu w celu przeprowadzenia badañ rynkowych i zaprojektowania strony internetowej zgodnie z potrzebami u¿ytkowników. Informacje te mog¹ równie¿ zostaæ przekazane stronom trzecim, je¿eli jest to wymagane przez prawo lub jeœli osoby trzecie przetwarzaj¹ te dane w ramach zlecenia. W ¿adnym wypadku twój adres IP nie zostanie scalony z ¿adnymi innymi danymi dostarczonymi przez Google. Adresy IP s¹ anonimowe, wiêc przypisanie ich nie jest mo¿liwe (maskowanie IP).

Mo¿esz zapobiec instalacji plików cookie, odpowiednio ustawiaj¹c oprogramowanie przegl¹darki; zwracamy jednak uwagê, ¿e w tym przypadku nie wszystkie funkcje tej witryny mog¹ byæ w pe³ni wykorzystane.

Ponadto mo¿esz uniemo¿liwiæ zbieranie danych wygenerowanych przez plik cookie i zwi¹zanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) i przetwarzaniem tych danych przez Google, pobieraj¹c i instaluj¹c dodatek do przegl¹darki (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Zamiast pobieraæ dodatek do przegl¹darki, zw³aszcza w przypadku przegl¹darek na urz¹dzeniach mobilnych, mo¿esz zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikaj¹c ten link. Zostanie za³o¿ony plik opt-out cookie, tj. plik rezygnacji z gromadzenia danych, który uniemo¿liwi zbieranie danych w przysz³oœci podczas odwiedzania tej witryny. Plik opt – out cookie jest wa¿ny tylko w tej przegl¹darce i tylko dla naszej witryny internetowej i jest przechowywany na Twoim urz¹dzeniu. Jeœli usuniesz pliki cookie w tej przegl¹darce, musisz ponownie za³o¿yæ plik opt – out cookie.

Wiêcej informacji na temat prywatnoœci zwi¹zanej z Google Analytics znajdziesz w Centrum pomocy Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).

ii) Google Adwords Conversion Tracking

Aby statystycznie zarejestrowaæ wykorzystanie naszej strony i oceniæ j¹ w celu optymalizacji witryny, u¿ywamy równie¿ narzêdzia œledzenia konwersji Google. Google Adwords za³o¿y plik cookie (patrz sekcja 4) na Pañstwa komputerze, jeœli dotarliœcie do naszej witryny za poœrednictwem reklamy Google.

Takie pliki cookie trac¹ wa¿noœæ po 30 dniach i nie s¹ u¿ywane do osobistej identyfikacji. Jeœli u¿ytkownik odwiedza okreœlone strony witryny internetowej klienta Adwords, a plik cookie jeszcze nie wygas³, Google i klient mog¹ rozpoznaæ, ¿e u¿ytkownik klikn¹³ reklamê i zosta³ przekierowany na tê stronê.

Ka¿dy klient Adwords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mog¹ byæ œledzone za poœrednictwem stron internetowych klientów Adwords. Informacje zebrane za pomoc¹ pliku cookie konwersji s³u¿¹ do generowania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy wybrali œledzenie konwersji. Klienci AdWords znaj¹ ca³kowit¹ liczbê u¿ytkowników, którzy kliknêli reklamê i zostali przekierowani na stronê tagu œledzenia konwersji. Nie otrzymuj¹ jednak informacji umo¿liwiaj¹cych identyfikacjê u¿ytkowników.

Jeœli nie chcesz uczestniczyæ w procesie monitorowania, mo¿esz tak¿e odrzuciæ wymagane za³o¿enie pliku cookie - na przyk³ad za pomoc¹ ustawienia przegl¹darki, które na ogó³ wy³¹cza automatyczne zak³adanie plików cookie. Mo¿esz równie¿ wy³¹czyæ pliki cookie do œledzenia konwersji, ustawiaj¹c przegl¹darkê tak, aby blokowa³a pliki cookie z domeny "www.googleadservices.com". Zasady prywatnoœci Google dotycz¹ce œledzenia konwersji mo¿na znaleŸæ tutaj (https://services.google.com/sitestats/de.html).

iii) econda

Oprócz projektowania i optymalizacji tej witryny, anonimowe dane s¹ gromadzone i przechowywane przez rozwi¹zania i technologie firmy econda GmbH, a tworzone z tych danych profile u¿ytkowania s¹ zabezpieczone za pomoc¹ pseudonimów. W tym celu mo¿na u¿yæ plików cookie, aby umo¿liwiæ rozpoznanie przegl¹darki internetowej. Profile u¿ytkowników nie s¹ jednak ³¹czone z danymi dotycz¹cymi w³aœciciela pseudonimu bez wyraŸnej zgody u¿ytkownika. W szczególnoœci, adresy IP s¹ natychmiast po otrzymaniu maskowane, wiêc przypisanie profili u¿ytkowania do adresów IP nie jest mo¿liwe. Odwiedzaj¹cy tê witrynê mog¹ sprzeciwiæ siê gromadzeniu i przechowywaniu danych w dowolnym momencie w przysz³oœci. Brak zgody dotyczy tylko urz¹dzenia i przegl¹darki internetowej, na której zosta³a ustawiona. W razie potrzeby nale¿y powtórzyæ proces na wszystkich urz¹dzeniach.

Jeœli usuniecie Pañstwo plik opt-out-Cookie, kolejne ¿¹dania bêdziemy w standardowy sposób zapisywaæ; Odmowy mo¿ecie Pañstwu udzieliæ tutaj .

6. Wtyczki Social Media

Instalujemy na naszej stronie internetowej, na podstawie art. 6 pkt 1 zdanie 1 lit. f RODO, wtyczki z sieci spo³ecznoœciowych Facebook, aby Wilhelm Fricke by³ lepiej znany. Podstawowy cel handlowy nale¿y uznaæ za uzasadniony interes w rozumieniu GDPR. Odpowiedzialnoœæ za operacjê zgodn¹ z ochron¹ danych jest po stronie odpowiednich dostawców.

a) Facebook

Na naszej stronie internetowej wtyczki do mediów spo³ecznoœciowych z Facebooka s³u¿¹ do personalizowania u¿ycia witryny. Do tego u¿ywamy przycisku "LUBIÊ TO" lub "UDOSTÊPNIJ". To oferta od Facebooka.

Jeœli odwiedzacie Pañstwo stronê naszej witryny, która zawiera tak¹ wtyczkê, Wasza przegl¹darka nawi¹zuje bezpoœrednie po³¹czenie z serwerami Facebooka. Treœæ wtyczki jest przesy³ana przez Facebooka bezpoœrednio do przegl¹darki i w³¹czana przez niego do serwisu.

Poprzez integracjê wtyczek Facebook otrzymuje informacjê, ¿e przegl¹darka uzyska³a dostêp do odpowiedniej strony naszej witryny, nawet jeœli nie macie Pañstwo konta na Facebooku lub nie jesteœcie zalogowany na Facebooku. Informacje te (w tym adres IP) s¹ przesy³ane z przegl¹darki bezpoœrednio do serwera Facebooka w USA i tam przechowywane.

Jeœli jesteœcie Pañstwo zalogowani na Facebooku, Facebook mo¿e przypisaæ wizytê na naszej stronie bezpoœrednio do Waszego konta na Facebooku. Jeœli korzystacie z wtyczek, na przyk³ad naciskaj¹c przycisk "LUBIÊ" lub "UDOSTÊPNIJ", odpowiednie informacje s¹ równie¿ przesy³ane bezpoœrednio do serwera Facebooka i tam przechowywane. Informacje bêd¹ równie¿ publikowane na Facebooku i wyœwietlane Waszym znajomym na Facebooku.

Facebook mo¿e wykorzystywaæ te informacje do celów reklamowych, badañ rynkowych i dostosowanych do potrzeb stron Facebooka. W tym celu Facebook wykorzystuje profile u¿ytkowników, zainteresowañ i relacji, np. aby oceniæ korzystanie z naszej witryny w zwi¹zku z reklamami wyœwietlanymi na Facebooku, aby poinformowaæ innych u¿ytkowników Facebooka o swoich dzia³aniach na naszej stronie internetowej oraz aby œwiadczyæ inne us³ugi zwi¹zane z korzystaniem z Facebooka.

Jeœli nie chcecie, aby Facebook przypisywa³ dane zebrane za poœrednictwem naszej strony internetowej do Waszego konta na Facebooku, musicie Pañstwo wylogowaæ siê z Facebooka przed odwiedzeniem naszej strony.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Facebook, a tak¿e Waszych praw w tym zakresie i ustawiania opcji dla ochrony Waszej prywatnoœci mo¿na znaleŸæ w polityce prywatnoœci (https://www.facebook.com/about/privacy/) Facebooka.

b) Youtube

Do w³¹czania filmów u¿ywamy dostawcy YouTube (nale¿¹cego do Google). Podobnie jak wiêkszoœæ takich stron, YouTube wykorzystuje równie¿ pliki cookie do zbierania informacji o odwiedzaj¹cych witrynê. YouTube u¿ywa plików do przechwytywania statystyk wideo, zapobiegania oszustwom i poprawiania u¿ytecznoœci. £¹czy siê równie¿ z sieci¹ Google DoubleClick.

Uruchomienie wideo mo¿e spowodowaæ dalsze przetwarzanie danych. Nie mamy na to ¿adnego wp³ywu. Aby uzyskaæ wiêcej informacji na temat prywatnoœci w YouTube, zapoznaj siê z ich polityk¹ prywatnoœci pod adresem:

http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube

7. Prawa osób, których dotycz¹ dane

Macie Pañstwo prawo do:

• zgodnie z art. 15 RODO, do ¿¹dania informacji o przetwarzanych przez nas danych osobowych. W szczególnoœci mo¿na za¿¹daæ informacji dotycz¹cych celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategorii odbiorców, którym ujawniono dane, planowanego okresu przechowywania, prawa do sprostowania, usuniêcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu, istnienia prawa do z³o¿enia skargi, Ÿród³a danych, jeœli nie s¹ zbierane przez nas, oraz zautomatyzowanych procesach podejmowania decyzji, w tym profilowania i, w stosownych przypadkach, istotnych informacjach szczegó³owych;
• zgodnie z art. 16 RODO, do ¿¹dania niezw³ocznego skorygowania b³êdnych danych lub do uzupe³nienia przechowywanych przez nas danych osobowych;
• zgodnie z art. 17 RODO, do ¿¹dania skasowania przechowywanych przez nas danych osobowych, z wyj¹tkiem przypadków, gdy przetwarzanie odbywa siê w celu skorzystania z prawa do wolnoœci wyra¿ania opinii i informacji, w celu wype³nienia obowi¹zku prawnego, lub jest wymagane ze wzglêdu na interes publiczny czy te¿ dochodzenie, wykonywanie lub obronê roszczeñ prawnych;
• zgodnie z art. 18 RODO do ¿¹dania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile dok³adnoœæ danych jest przez Pañstwo kwestionowana, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale odrzucacie Pañstwo ich usuniêcie i nie ma ju¿ potrzeby przechowywania danych z naszej strony, ale Pañstw potrzebujecie je do dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeñ prawnych lub sprzeciwiliœcie siê siê przetwarzaniu zgodnie z art. 21 RODO;
• zgodnie z art. 20 RODO, do otrzymania danych osobowych, które przekazaliœcie nam Pañstwo w ustrukturyzowanym, powszechnym i mo¿liwym do odczytu na komputerze formacie lub za¿¹dania przeniesienia danych do innego podmiotu odpowiedzialnego;
• zgodnie z Art. 7 ust. 3 RODO do odwo³ania jednorazowej zgody w dowolnym czasie. W zwi¹zku z tym nie mo¿emy kontynuowaæ przetwarzania danych na podstawie tej zgody na przysz³oœæ i
• zgodnie z art. 77 RODO, do z³o¿enia skarga do organu nadzoru. Z regu³y mo¿na skontaktowaæ siê z organem nadzorczym swojego zwyk³ego miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub naszej siedziby g³ównej.

8. Prawo sprzeciwu

Jeœli Pañstwa dane osobowe s¹ przetwarzanie w zwi¹zku z uzasadnionymi interesami zgodnie z art. 6 pkt 1 zdanie 1 lit. f RODO, macie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO, pod warunkiem, ¿e istniej¹ ku temu powody wynikaj¹ce z Pañstwa konkretnej sytuacji lub sprzeciw jest skierowany przeciwko reklamie bezpoœredniej. W tym ostatnim przypadku macie Pañstwo ogólne prawo do sprzeciwu, które jest przez nas realizowane bez koniecznoœci okreœlania konkretnej sytuacji.

Jeœli chcecie Pañstwo skorzystaæ z prawa do odwo³ania lub sprzeciwu, wystarczy wys³aæ e-mail na adres datenschutz@granit-parts.com .

9. Bezpieczeñstwo danych

Podczas odwiedzin na witrynie korzystamy z popularnej metody SSL (Secure Socket Layer) w po³¹czeniu z najwy¿szym poziomem szyfrowania obs³ugiwanym przez Pañstwa przegl¹darkê. Z regu³y jest to 256-bitowe szyfrowanie. Jeœli Pañstwa przegl¹darka nie obs³uguje szyfrowania 256-bitowego, zamiast tego u¿yjemy 128-bitowej technologii v3. To, czy pojedyncza strona naszej witryny jest zaszyfrowana, pokazuje ikona zamka lub k³ódki na dolnym pasku stanu przegl¹darki.

Podejmujemy równie¿ odpowiednie techniczne i organizacyjne œrodki bezpieczeñstwa w celu ochrony danych przed przypadkow¹ lub celow¹ manipulacj¹, czêœciow¹ lub ca³kowit¹ utrat¹, zniszczeniem lub przed nieuprawnionym dostêpem stron trzecich. Nasze œrodki bezpieczeñstwa s¹ stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.

10. Aktualizacje i zmiany w polityce prywatnoœci

Niniejsza polityka prywatnoœci jest aktualna i zosta³a wydana w maju 2018 r. Wraz z rozwojem naszej strony internetowej i udostêpnianiem ofert lub zmian¹ wymagañ prawnych lub regulacyjnych mo¿e nast¹piæ koniecznoœæ zmiany polityki prywatnoœci. Aktualn¹ politykê prywatnoœci mo¿na przegl¹daæ i drukowaæ w dowolnym momencie na stronie internetowej https://www.granit-parts.com/service/privacy von Ihnen abgerufen und ausgedruckt werden.

SIMIS Pruefsiegel

Proszę podać adres e-mail.